odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Změna názvu společnosti

11.08.2015 14:00

Vážení členové společnosti,

výbor naší společnosti byl nucen na základě událostí, které proběhly začátkem letošního roku operativně reagovat na okolnosti týkající se statutu společnosti. V rámci jednání sjezdu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 28.1.2015 došlo k situaci, kdy sjezdem delegátů nebyl, vedle ještě dalších společností, schválen i vznik České společnosti rehabilitace ruky jako organizační složky ČLS JEP. Důvody neschválení nebyly na sjezdu nijak artikulovány, diskuse v podstatě neproběhla a nebyl ani vytvořen prostor na sjezdu delegátům naši společnost představit. Rozhodnutí sjezdu delegátů tak vzniklo za ne úplně přehledných podmínek, což bylo posléze předmětem kritiky nejen ze strany výboru naší společnosti, ale i ostatních společností a delegátů. 

Výbor naší společnosti jednal o vzniklé situaci de facto již několik let pracující odborné společnosti, která je však de jure najednou v právním vakuu s nově zvoleným vedením ČLS JEP.  Tuto svízelnou právní situaci uznal a popsal i nový předseda ČLS JEP prof. Svačina ve svém dopise předsedům odborných společností 18.2.2015 a z jehož dopisu cituji:

„ ...právně nejasná situace vznikla neschválením několika odborných společností na sjezdu delegátů. Společnosti protestovaly, že měly malou možnost se prezentovat a že delegáti hlasovali o něčem, o čem neměli dostatek informací. Konzultovali jsme s právníkem ČLS JEP vzniklou situaci a zejména problém s mnoha přijatými a řádně platícími členy ČLS JEP, jejichž společnost nebyla pak schválena. Ta se tím dostala do nelehké situace nejen vůči svým členům, kteří se jednoznačně hlásí k principům vědecké medicíny - a právě̌ členství v ČLS JEP mělo být toho dokladem. Neschválené společnosti jsou totiž finančně odpovědny za již objednané služby (vzdělávací programy, semináře, vydávání časopisu apod.). Po obšírné diskusi jsme zvolili následující řešení na základě doporučení právníka a v souladu se stanovami ČLS JEP. Projeví-li společnosti zájem, projednáme znovu jejich ustavení na řádné schůzi předsednicva ČLS JEP. Do budoucna nebudeme nové společnosti zřizovat bezprostředně̌ před konáním sjezdu delegátů ČLS JEP. Tím vznikne dostatečný časový prostor, aby nové společnosti rozvinuly činnost a mohly pak na sjezdu doložit a zdůvodnit svou smysluplnou existenci v rámci ČLS JEP... „

Výbor společnosti se domnívá, že hlavním důvodem neschválení vzniku naší společnosti byla tendence samotné ČLS JEP neschvalovat vznik nových odborných společností, které by mohly a měly být s ohledem na svoje zaměření spíše sekcemi či podsekcemi již existujících odborných společností. Jedná se hlavně o odborné společnosti, založené na léčebné nebo diagnostické metodě, což i my chápeme, že není žádoucí odborné společnosti takto atomizovat. Myslíme si však, že toto není případ naší společnosti. Rehabilitace ruky je dle našeho názoru interdisciplinární obor, který nemůže být zároveň podsekcí chirurgické, ortopedické, plasticko-chirurgické, traumatologické, neurochirurgické, fyzioterapeutické, ergoterapeutické, protetické, rehabilitační či společnosti chirurgie ruky. Se všemi těmito obory totiž naše společnost musí kooperovat, pokud chce naplnit základní důvod svého vzniku, tedy zlepšení péče v tak komplexním a specializovaném oboru, jakým je rehabilitace ruky.  Myslíme si proto, že má smysl nadále usilovat o samostatnou existenci naší odborné společnosti.

Tyto argumenty byly při jednání s ČLS JEP akceptovány a po vzájemné koordinaci mezi vedením ČLS JEP a výborem naší společnosti a po podrobné diskusi na výboru naší společnosti byl zvolen následující postup. Byla podána nová žádost o vznik naší společnosti jako organizační složky ČLS JEP. Abychom lépe vyjádřili širší zaměření naší odborné společnosti a v souladu s mezinárodním označením příbuzných zahraničních společností, provedli jsme změnu názvu naší odborné společnosti. Nový název, o kterém si myslíme, že lépe odpovídá zaměření naší společnosti je Česká společnost terapie ruky (Czech Society for Hand Therapy).  Nová přihláška byla na jednání předsednictva ČLS JEP dne 21.4. schválena a všichni stávající členové České společnosti rehabilitace ruky se stali automaticky členy České společnosti terapie ruky.

Věříme, že tuto změnu stávající členové společnosti přijmou a výbor je připraven na následujících shromáždění členů o vzniklé situaci s členy diskutovat. Do té doby výbor dál pracuje na stejném úkolu, který se ani po změně názvu společnosti nemění. Tímto úkolem je podpora a  všestranný odborný rozvoj oboru, který pečuje pacienty s postižením, onemocněním nebo úrazem ruky a horní končetiny. Prostředky ani cíle společnosti se nemění, což výbor společnosti považuje za nejdůležitější.

MUDr. Aleš Fibír
výbor České společnosti terapie ruky