odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis ze setkání zájemců o ustavení České společnosti rehabilitace ruky

21.10.2011 17:00

Datum: 21.10.2011
Místo konání: Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn, u příležitosti kongresu České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP

  1. MUDr.Fibír představil důvody, které vedly k návrhu na vznik odborné společnosti zabývající se rehabilitační péčí o ruku a horní končetinu. Cílem zakládané společnosti bude podpora a všestranný rozvoj oboru rehabilitace ruky, koordinace spolupráce s příbuznými obory, včetně již existujících odborných společností, vydávání publikací a organizace vzdělávacích akcí a kongresů. Za tímto účelem bude společnost vyvíjet vzdělávací, poradenskou a osvětovou činnost, podporovat rozvoj léčebné péče a zdravotnických služeb v oboru, podporovat uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu, podporovat publikační a vzdělávací činnost prostřednictvím internetu a spolupracovat s odbornými společnostmi u nás i ve světě. Úlohou budované společnosti bude také jednání se zástupci státní správy a zdravotních pojišťoven, vedoucí ke zlepšení podmínek jak pro pacienty, tak pro specialisty, kteří se terapii ruky zabývají. Snaha o ustavení odborné společnosti tohoto zaměření také kopíruje vývoj v okolních státech, kde podobné společnosti již dlouho fungují a hrají nezastupitelnou roli ve zlepšování a organizaci rehabilitační péče o poraněnou nebo nemocnou ruku.
  2. Bylo diskutováno a odsouhlaseno, že nově vznikající společnost bude organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, stejným způsobem, jako je zřízena Česká společnost chirurgie ruky. Společnostem sdruženým v ČLS JEP pak její sekretariát poskytuje organizační a servisní podporu. Podmínkou založení nové společnosti je shromáždění minimálně 50 zájemců o členství v nově vznikající společnosti. Se jmenným seznamem zájemců o členství bude poté zaslána žádost o vznik společnosti na ústředí ČLS JEP. Poslední podmínkou je schválení vzniku společnosti předsednictvem ČLS JEP.  Až poté bude moci proběhnout ustavující shromáždění společnosti s volbou orgánů společnosti.
  3. Jako nejvhodnější název společnosti byl po delší diskusi zvolen název Česká společnost rehabilitace ruky s anglickým ekvivalentem Czech Society for Hand Therapy.
  4. Organizační výbor se zavázal po nashromáždění dostatečného počtu podpisů podat žádost předsednictvu ČLS JEP. Na základě jeho kladného vyjádření bude pak svoláno ustavující shromáždění a zvoleny orgány společnosti
  5. Návrh stanov a ostatní informace, včetně kontaktních, jsou k dispozici na www.handsurgery.cz, další informace je možno dohledat na www.rehabilitaceruky.cz

Za přípravný výbor
MUDr.Aleš Fibír
Mgr.Milada Činčerová