odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z ustavujícího shromáždění členů České společnosti rehabilitace ruky,

02.06.2012 10:00

Datum: 2.6.2012
Místo konání: Lékařský dům, Praha

  1. Setkání bylo zahájeno odbornou sekcí s přednáškami týkajícími se rehabilitace ruky.
  2. Všichni zájemci, kteří tak již neučinili dříve korespondenčně, vyplnili přihlášku ke členství společnosti. V okamžiku zahájení shromáždění bylo přihlášených a zaregistrovaných členů společnosti celkem 24. Ustavujícího shromáždění se zúčastnilo 14 řádně přihlášených členů, čímž byla dodržena podmínka usnášeníschopnosti.
  3. MUDr.Fibír přečetl navrhované stanovy České společnosti rehabilitace ruky (Czech Society for Hand Therapy). Návrh stanov byl poté shválen (14 – PRO, 0 – PROTI, 0 – se zdrželo hlasování).
  4. V dalším bodě byla diskutována otázka výše ročních členských příspěvků. Po delší debatě bylo jednomyslně odsouhlasena částka 100 Kč za rok (14 – PRO, 0 – PROTI, 0 – se zdrželo hlasování).
  5. Dále bylo přistoupeno k volbě výboru společnosti a revizní komise. Volba byla tajná. Všichni členové společnosti mohli být zvoleni.  Výsledky vyhodnotil na místě MUDr. Fibír. O pořadí rozhodl počet získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů pak pořadí na volebním lístku. Do výboru společnosti byli zvoleni Mgr. Milada Činčerová, MUDr. Aleš Fibír, Ivana Krejčí, MUDr. Radek Kebrle, MUDr. Ludmila Fialová. Do revizní komise byli zvoleni MUDr. Alena Schmoranzová, Mgr.Věra Jančíková, a MUDr. Andrej Sukop. MUDr. Kebrle vznesl námitku, že by nebylo vhodné, aby v orgánech společnosti vznikla takto výrazná převaha lékařů nad terapeuty, protože se jedná o společnost zaměřenou primárně na terapeuty spolu s prim.Schmoranzovou se z tohoto důvodu vzdali své kandidatury do orgánů společnosti. Na jejich místa postoupili členové společnosti zvolení na následujících místech. Za členy výboru společnosti byli tedy nakonec zvoleni Mgr. Milada Činčerová, MUDr. Aleš Fibír, Ivana Krejčí, MUDr. Ludmila Fialová a Mgr.Věra Jančíková. Do revizní komise společnosti byli zvoleni MUDr. Andrej Sukop, Mgr. Kristýna Kováčová a Bc.Jana Marešová.
  6. V následující diskusi byly diskutovány další otázky ohledně vzdělávání, vytvoření doporučení („standardů“) terapeutických postupů u daných diagnóz a jejich publikace (web, časopis). MUDr. Sukop navrhl, aby se projednalo s vedením České společnosti plastické chirurgie, zda by v jejich odborném časopise, který vydávají, mohly být publikovány i odborné články týkající se terapie ruky. Byl pověřen shromážděním, aby toto zjistil a případně zajistil.
  7. Bylo odsouhlaseno, že budou vytvořeny webové stránky, buď jako zvláštní doména nebo  jako podsekce na doméně www.rehabilitaceruky.cz a prolinkovány ze stránek www.handsurgery.cz , kde budou aktualizovány veškeré informace pro členy i další odbornou veřejnost. Základní informace na web zatím bude vystavovat M. Činčerová, případě jiný pověřený člen společnosti. Ivana Krejčí navrhla oslovit prof. Dominiqua Thomase, aby uspořádal pro terapeuty odborný seminář v České republice. Ideální by bylo tento seminář přiblížit k termínu kongresu chirurgie ruky v roce 2013. Další nápady a návrhy ohledně podobných aktivit budou nyní probíhat e-mailovou korespondencí.
  8. Bylo odsouhlaseno, že Kongres ČSRR by měl být uspořádán součastně s kongresem chirurgie ruky, který se bude konat v roce 2013 v Ostravě. To bude ještě oficiálně odsouhlaseno výborem společnosti chirurgie ruky. Blok přednášek bude zařazen vedle sekce lékařské a prezentován jako rehabilitační sekce, nikoli sesterská. Předběžným projednáním s organizátorem kongresu společnosti chirurgie ruky 2013 prim.MUDr.Vřeským byla pověřena Ivana Krejčí.
  9. M. Činčerová informovala členy o nabízené pomoci a zájmu ze strany IFSHT (International Federation of Societes for Hand Therapy) a připravovaném kongrese 12th. IFSSH Triennial Congress, který se bude konat v Delhi, India, 4.-8. Květen 2013.

Za výbor
Mgr.Milada Činčerová
MUDr.Aleš Fibír