odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Zápis z jednání výboru společnosti

30.01.2023 12:10

Zápis z jednání výboru České společnosti terapie ruky ČLS JEP

Datum a místo konání: 23.1.2023, on-line ZOOM spojení

Za výbor společnosti přítomni:

MUDr. Aleš Fibír , Ph.D., Mgr. Kristýna Kolínová, Bc. Ivana Krejčí, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Markéta Tošovská, Mgr. Michaela Žváčková, prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Nepřítomni:

Omluveni: Mgr. Věra Jančíková, Ph.D.,

 

1. Plán jednotlivých schůzí výboru na rok 2023. Na dohodnutá setkání budou jednotliví členové výboru vždy předem připraveni se seznamem bodů nutných k projednání.

    a) Termíny on-line schůzí 2023, vždy od 20:00: 15.května, 18. září, 11. prosince

    b) Termín osobního setkání v rámci kongresu ČSTR + ČSCHR – 12.-14.10.2023

 

2. ČLS JEP – sjezd delegátů, za ČSTR Mgr. Tošovská – informovala o průběhu setkání

    1.a zvedá se členský příspěvek ze 400 na 500,- pro ČLS JEP

    1.b v rámci změny stanov se odsouhlasila možnost zavedení tzv. profesního členství, které se týká především velkých     společností

    1.c informace k elektronickým volbám

    1.d e-karta člena - povinnost hlídat si kontakty, platby atd.

    1.e volba nového předsednictva

 

3. Plánované TERMÍNY KURZŮ 2023: 1x základní, 1x pokročilý, součástí obou kurzů je dlahování, samostatný dlahovací kurz nebude pro tento rok vypsán

 

    a. Základní kurz terapie a dlahování ruky pro studenty fakulty FZV v Olomouci – plán 21.-22.4.2023 (Krejčí, Vyskotová,     Kukačková) – (12 studentů)

        a.1 + popř oslovit Mgr. Zuzana Gregorová o rozšíření v části dlahování o využití pásek NRX

        a.2 Kurz může být nabídnut i pro veřejnost – kapacita základního kurzu pro externí studenty je 12 míst

    b. Informační Kurz terapie ruky pro studenty 2.LF – 17.4.2023, Praha (Kukačková, Tošovská)

    c. Plánovaná frekvence pravidelných kurzů:

        1. 1x rok – Základní kurz terapie ruky + jednoduché dlahy (listopad) – 25.-26.11.2023, Praha/Olomouc – bude upřesněno

        2. 1x rok - Pokročilý kurz terapie ruky + složitější dlahy (březen – duben) - 3.-4.6.2023, Hradec/Praha – bude upřesněno

            a) (Kolínová/Tošovská – organizační schůze s Kukačková 16.-17.2.2023 v Praze)

        3. kurz pro studenty – duben 21.-22.4.2023, Olomouc (Krejčí)

           4. 1x rok speciální kurz: možná témata – není plánován na rok 2023

                i. Výběr diagnóz: Dupuytren, Trigger finger, léze dorzální aponeurózy, m. de Quervain, sy. karpálního tunelu

                ii. Vyšetřovací techniky

                iii. Léze periferních nervů + senzitivita

               iv. Šlachová poranění

               v. Nestability zápěstí

                vi. Laterální/mediální epikondilitida

                vii. Neurologická ruka

                viii. Revmatická ruka

            d. Způsob ORGANIZACE Kurzů:

                1. Garant:

                    i. Výběr lektora – každý si vybere téma

                    ii. Finance/ Organizace firma/ samostatná režie, přes účet ČLS JEP

                    iii. Propagace

                    iv. Místo

                    v. Souhlasná stanoviska UNIFY a ČAE – nyní nebudeme žádat

                    vi. Možnost letní školy terapie ruky na fakultě Ostrava

 

 4 KONGRESY:

    a) Kongres chirurgie a terapie ruky v Brně v Maximus Resort 12.-14.10.2023

        a.1 Odborný program, sestavení vědecké komise

        a.2 Kurz + přednáška ve společném bloku– OSLOVIT ZAHRANIČNÍHO LEKTORA

            (a) Paul de Buck (Belgie) – (Kukačková)

            (b) Thomas Erricson (Gregorová/Kukačková)

            (c) prof. Stecco- myofasciální techniky (Krejčí)

    2. kontaktovat MUDr. Zdeněk Dvořák – naplánovat    

            (a) časový rámec kongresu (program pro fyzioterapeuty) a poplatky (Kukačková)

 

 

5 PRACOVNÍ SKUPINA KÓDY TERAPIE RUKY - POJIŠŤOVNA: Zvažujeme znovu otevřít otázku možnosti kódování na pojišťovnu v rámci terapie ruky: tento kód již existuje pro ergoterapeuty, ale bylo by dobré přenastavit bodové ohodnocení a případné jeho rozšíření pro terapeuty ruky – ergo, fyzio. To vše ve spolupráci s těmito odbornostmi a ortoprotetickou společností.

Členové skupiny: Dr. Fibír, Krejčí, Kukačková, Gregorová

 

6 Prof. MUDr. Arenberger zaslal výboru společnosti informaci, že ČLS JEP domluvila s Českým rozhlasem cyklus Podcastů, které se budou týkat zdravotnické problematiky a specifik oborů. Ty by měly, mimo jiné, zvýšit zdravotní gramotnost populace v České republice a zároveň ještě více zviditelnit osobnosti české medicíny široké veřejnosti. ČSTR byla požádána o navržení tématu a popřípadě zástupce, který bude na dané téma povídat.

6.a) Za ČSTR navrhneme téma: Časná rehabilitace po šlachových poraněních – (Kukačková)

 

7 Myšlenka založit na www.facebook.com skupinu "Terapie ruky" - kde bychom mohli diskutovat a předávat si zkušenosti, nápady a informace mezi jejími členy i pacienty.

    7.a) Správci FB skupiny (Tošovská, Žváčková) - spustit stránky + příspěvky na FB – 13.2.2023

 

8 Byl přednesen návrh či plán do budoucna pro zlepšení dostupnosti informačních materiálů pro pacienty. Možností by bylo vytvoření programů (resp. krátkých videí) na edukaci pacientů k autoterapii vybraných diagnóz týkajících se problematiky rehabilitace ruky. Tento systém mají dostupný pacienti v zahraničí a stahují si jej pomocí mobilních aplikací. Nutné je prověřit možnosti financování, formu prezentací, přístup k materiálům, záštitu odbornou společností.

    a) Bylo by třeba popřípadně firmu, která by se o to postarala – vytvořit vlastní edukační materiály

        1.1 Krejčí – pokusit se zadat téma jako doktorandskou či diplomovou práci

        1.2 nebo Získat grant na tento projekt/využití finančních prostředků ČSTR

        1.3 Funkční Mobilní Aplikace terapie ruky, Anglie – bohužel není možné tuto platformu využít ani přeložit do českého jazyka

9 Přijetí nových členů: Bc. Alice Kordík - Brno

 

10 Bulletin

    a) Bulletin č.11 – různé, vyšel 15.1.2023 a byl rozeslán všem členům společnosti a vystaven na stránkách ČSTR

    b) Bulletin – speciál: průřez starými čísly jako VIP i pro tisk na KONGRES – říjen 2023

        b.1 každý z výboru navrhne 1-2 příspěvky z předchozích dílů k přetisknutí nejpozději do příští schůze 15.5.2023

    c) Byli jsme požádáni k poskytnutí všech dosud publikovaných čísel pro využití Národní knihovny, k čemuž jsme udělili souhlas

 

12 Vedení společnost ČSTR i ČSCHR přišla žádost o „rehabilitaci“ situace od PhDr. Michaely Prokešové, Ph.D., která nastala v roce 2019 na kongresu ČSTR + ČSCHR. Byla navržena možnost prezentace na plánovaném kongresu – říjen 2023, kde jí bude nabídnut dostatečný prostor pro její prezentaci, popřípadě možnost uspořádat workshop, jak pro terapeuty, tak pro lékaře.

    a) Obdrželi jsme odpověď emailem, že si paní doktorka rozmyslí možnosti prezentace své práce v rámci našeho kongresu a     dále trvá i naše nabídka prezentace v Bulletinu a možnosti další jiné spolupráce.

    b) Rádi využijeme její nabídky zúčastnit se některého z jejích oficiálních kurzů.

    c) Kukačková: Kontaktovat paní doktorku v únoru 2023 a dořešit časový harmonogram prezentací: 60 min workshop (pro     terapeuty), 30 min v Lunch sekci (pro lékaře i terapeuty) a dále prezentaci v rámci terapeutického programu 30min.

    d) Doladit i nabídku prostoru pro prezentaci její práce, popřípadě pozvánku na její kurzy v našem následujícím Bulletinu.

 

 

Zápis provedla: M. Kukačková