odborná společnost pro specialisty, zabývající se rehabilitací ruky

Česká společnost terapie ruky ČLS JEP

Czech Society for Hand Therapy

Volby 2020

12.10.2020 17:00

Vážené členky, vážení členové České společnosti terapie ruky ČLS JEP,

v tomto roce době končí čtyřleté funkční období současného výboru a revizní komise společnosti a jako řádný/á člen/ka společnosti máte i Vy právo volit a právo být volen/a do orgánů společnosti. Nyní je nutno na další čtyřleté období zvolit nové členy výboru společnosti a revizní komise. Máte možnost využít svého volebního práva a dát hlas těm členům společnosti, o kterých si myslíte, že by byli nejlepšími členy těchto orgánů. Do Vašich poštovních schránek byly rozeslány volební lístky. Jejich vyplněním a odesláním v přiložené odpovědní obálce můžete svou volbu realizovat (instrukce jsou uvedeny níže). Věříme, že využijete možnosti se podílet na volbě orgánů České společnosti terapie ruky. Prosíme o zaslání vyplněných volebních lístků zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30.10.2020.

Upřímně  děkujeme a pozdravujeme
Mgr. Milada Kukačková


Instrukce pro voliče:

 • Výbor společnosti, v souladu s § 7 odst. 1 a § 10 volebního řádu stanov ČLS JEP, rozhodl o korespondenčním způsobu voleb do výboru společnosti terapie ruky a do revizní komise.
 • Volba je tajná a jednokolová.
 • Volbu řídí a za správný průběh voleb je odpovědná volební komise, pověřená výborem společnosti. Členy volební komise jsou pro tyto volby stanoveni: MUDr. Jakub Kníže, MUDr. Martin Ouzký a Bc. Jarmila Bejvlová. Členové volební komise nemohou být zvoleni do obou volených orgánů společnosti.
 • Právo volit mají pouze členové České společnosti terapie ruky. Výbor společnosti rozhodl, že kandidátní listinu tvoří ti řádní členové společnosti, kteří se předem nezřekli práva býti voleni. Tedy pouze tito členové společnosti, uvedení na přiloženém seznamu, mohou být zvoleni. Přesto každý zvolený kandidát má právo se účasti v orgánech společnosti zříci. Na jeho místo pak postupuje další dle pořadí zvolených kandidátů.
 • Je voleno celkem 5 členů výboru a 3 členové revizní komise.
 • Každý řádný člen společnosti obdrží poštou volební lístky do výboru a do revizní komise. Na volebních lístcích volič vyplní jména volených osob, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánu.
 • Volební komise po sečtení hlasů sestaví pořadí zvolených kandidátů do obou orgánů společnosti.
 • Členy výboru se stane prvních pět kandidátů s nejvyšší prostou většinou odevzdaných hlasů a členy revizní komise se stanou první tři kandidáti s nejvyšší prostou většinou odevzdaných hlasů.
 • V případě zvolení jednoho kandidáta do obou orgánů společnosti si zvolený kandidát vybere orgán, kterého chce být členem. Není možné být současně členem obou orgánů společnosti. Na uvolněné místo v druhém orgánu společnosti nastupuje další kandidát dle pořadí zvolených kandidátů.
 • Každý zvolený kandidát má právo se účasti v orgánech společnosti zříci. Na jeho místo pak postupuje další dle pořadí zvolených kandidátů.
 • V případě rovnosti hlasů na posledním voleném místě rozhoduje volební komise losem.
 • Vyplněné volební lístky zasílejte bezplatně, pokud možno obratem, vložením do přiložené odpovědní obálky na adresu: Členská evidence ČLS JEP, volby ČSTR 2016, Sokolská 31, Praha 2, PSČ 120 26, nejpozději však do 30.10.2020. Volební lístky zaslané po tomto datu již nebude možno započítat. Rozhodující je datum podání zásilky na poště.
 • Výsledky budou bez zbytečného odkladu zveřejněny na internetových stránkách společnosti na www.terapieruky.cz
 • Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb členům volební komise. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise České společnosti plastické chirurgie.
 • Hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje sekretariát organizační složky ČLS JEP po dobu pěti roků.